GRAM ALTINDA EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 4 480
Üye Girişi

KVK Hakkında Aydınlatma Metni

ALTIN.CENTER
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz ve Üyelerimiz,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu aydınlatma metni, Muslu Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi’ne (Muslu Teknoloji) ait “altin.center” online satış sitesine (“Site”) üye olmak veya Site’den alışveriş yapmak istemeniz halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır. Sizler tarafından verilen ve tarafınızdan edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre şirketimiz veya hizmet aldığı bilgi teknolojileri sistemlerinde, mevzuata uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmaktadır.

Bu kapsamda, sistemimize dâhil olarak bizimle paylaşılan kişisel verilerinizin, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve yukarıda sayılan diğer işlemlerin yapılmasına açık rıza vermektesiniz.

Kanun Kapsamında İşlenen Kişisel Verileriniz
Hizmetlerin sağlanması, üyelik başvurusu ve üyelik oluşturma işlemleri için kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız veya kurumsal kimlik bilgileriniz), iletişim bilgileriniz (adres bilgileriniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz) (“Kişisel Veri”), hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin hizmetlerimizin kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz, şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler, hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler, şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler, açık rıza vermeniz ile birlikte işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Muslu Teknoloji olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi, tarafınızdan alınan açık rızaya dayanarak, www.altin.center üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sitemiz üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon e-posta, veya SMS  yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile şirketimiz tarafından Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.
KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak; Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan raporlama ve kayıtların saklanmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; Platforma katılım taleplerinin alınması ve değerlendirmesi, Platforma katılımın sağlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Hizmete ilişkin talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması, amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar
Kişisel verileriniz altin.center ile akdettiğiniz sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek amacıyla destek hizmeti aldığımız kurumlarla, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara, ve talebiniz halinde diğer üçüncü kişilere KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek ve bunlar tarafından işlenebilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz, buna itiraz etme,
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, yazılı olarak veya genel merkezimize bizzat başvurmak suretiyle veya noter kanalıyla yazılı olarak; Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak info@musluteknoloji.com adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek; Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini kullanarak info@musluteknoloji.com adresine e-posta göndererek; Şirketimizin sabit telefon numarası olan 0216 8888888 numaralı telefonumuzdan arayarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanarak kullanabilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde şirket tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.